niedziela, 23 maja 2010

Dębowy Gaj / Siebeneiche / Seven Oaks

Wg mapy nad Młynówką w Dębowym Gaju mają znajdować się dęby (Quercus robur) zwane "Mocarzami". Brzmi to ciekawie, ale naprawdę intrygujące jest co innego: nawet nie to, że Dębowy Gaj nazywał się wcześniej Siebeneiche (Siedem Dębów), ale to, że według Marka Staffy (Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, t. 2) nazwa ta notowana jest po raz pierwszy w roku 1300! Czyżbyśmy mieli znaleźć nieznaną nikomu grupę 700-letnich dębów?

According to the map, on the Młynówka River in Dębowy Gaj grow oak trees (Quercus robur) known as the Strongmen. This sounds interesting but what's really intriguing is something else: not even that Dębowy Gaj was previously called Siebeneiche (Seven Oaks), but that according to Marek Staffa (Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, vol. 2) the name was first recorded in 1300! Are we to find an unknown group of 700-year-old oaks?

Rzeczywistość okazuje się bardziej prozaiczna: znajdujemy tylko jeden dąb i to raczej nie starszy niż dwustuletni.

Reality proves more prosaic: we find only one oak and probably not older than some 200 years.

Przy przeprawie przez rzeczkę Młynówkę - Bóbr jest nieźle rozpędzony i robi duże wrażenie - pietra się ma.
When crossing the Młynówka [Mill] River - the Bóbr/Bober has a lot of momentum here and makes an imposing impression - you do get scared.
Teraz kierujemy się ku parkowi pałacowemu.
Now we move towards the palace park.Wg SGTS był to renesansowy dwór z ok. 1525 lub 1560 r., przebudowany w latach 1618-21 i rozbudowany na pałac w 1754 r. Budowla na rzucie prostokąta, 3-kondygnacyjna, 6-osiowa, z okazałym portalem z lat 1618-21. Półkolista, ozdobiona arkada podtrzymywała gzyms z kartuszami herbowymi. Okna prostokątna i półkoliste, w opaskach kamiennych.

Dawna brama do ogrodu / Former garden gate:Wtem / Suddenly:


Piękny buk purpurowy / A beautiful purple beech (Fagus sylvatica Atropunicea:


Pozostałości zabudowań / Remnants of buildings:


W SGTS czytamy o dwóch zrujnowanych murowanych oficynach, jednej z ok. 1620 r. i drugiej z 3. ćwierci XVIII w., z kamiennymi obramieniami okien i portalami, oraz o murowanej stodole z XIX w.Wracając do domu cofamy się już tylko w czasie / On our way back home, we only go back in time:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz